2019 මාර්තුමස 14 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. කෙසේ වෙතත්, රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උදය කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.(කාලගුණ විද්‍යා දෙපර්තමේන්තුව)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *